9.80cts Natural Gemstone Mandarin Spessartite Garnet Pair - Oval Shape Pair - 1276SDM
>
VK 17