5.15cts Natural Gemstone Spessartite Garnet - Cushion Shape - 1281RGT
>
VK 17