5.10cts Natural Gemstone Mandarin Spessartite Garnet - Pear Shape Pair- 1291RGT
>
VK 17