4.97 cts Natural Gemstone Purplish Pink Tourmaline - Cushion Shape - 23295RGT
>
VK 17