3.13cts Natural Gemstone Mandarin Spessartite Garnet - Pear Shape - 1290RGT
>
VK 17