2.57 cts Natural Gemstone Heated Vivid Pink Sapphire Gemstone - Cushion Shape -23228RS
>
VK 17