2.30cts Natural Gemstone Mandarin Spessartite Garnet - Cushion Shape - 1278RGT
>
VK 17