2.14cts Natural Gemstone Reddish Orange Spinel - Cushion Shape - SDM535-3
>
VK 17