13.75 cts Natural Spessartite Garnet Gemstone - Cushion Shape -1368RGT
>
VK 17