1.16cts Natural Gemstone Mandarin Spessartite Garnet - Pear Shape - 566RGT-8
>
VK 17