2.10cts Natural Gemstone Mandarin Spessartite Garnet - Pear Shape - 1302RGT
>
VK 17