2.05cts Natural Gemstone Spessartite Garnet - Cushion Shape - 103SDM
>
VK 17